Værdigrundlag

Værdigrundlag

Et værdigrundlag har for os til formål, at beskrive de principper, hvorefter vi arbejder i forhold til den Vision vi har sat os for at nå.

På Stenbjerghuset har vi et menneskesyn der bygger på, at alle har ret til at blive hørt, mødt og behandlet på en respektfuld og værdig måde. For at forankre dette i vores dagligdag, arbejdes der med en tilgang, hvor der er fokus på anerkendelse, og medbestemmelse.

Det daglige arbejde tager afsæt i, at mennesker gror, når der tages udgangspunkt i deres ønsker, ressourcer og potentialer. Stenbjerghusets beboere tilbydes et miljø, der via den pædagogiske indsats tilgodeser den enkeltes behov for støtte, omsorg og udvikling. Vi skaber og tilrettelægger, i samarbejde med borgerne, derfor individuelle planer, hvor den enkeltes personlige behov og udvikling sættes i højsædet. Der sikres herigennem en sammenhæng i indsatsen, og borgeren tilbydes høj grad af med- og selvbestemmelse.

Vores kultur bygger på respekt for det enkelte menneske, og på bevidstheden om, at livskvalitet er individuelt defineret, og således kræver indgående kendskab og forståelse for det enkelte menneske. Derfor er dialogen og relationen en af Stenbjerghusets vigtige opmærksomhedspunkter. Vi arbejder ud fra anskuelsen om, at det er i relationen mellem mennesker at udviklingen sker. Relationen bygger derfor på troværdighed, empatifølelse og anerkendelse i det mellemmenneskelige samspil hvor autenticitet og respekt er af afgørende betydning.

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er Stenbjerghusets grundlæggende pædagogiske metode

”Hensigten med KRAP er at støtte medarbejderne i at bibringe de mennesker, de til dagligt arbejder med, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov”.                                                                                                                                                                                Kilde: PsykologCentret Viborg

Organisationen er funderet på medarbejdere, der hver især tilfører Stenbjerghuset ressourcer, høj faglighed og værdier der gør det muligt, at der på Stenbjerghuset er plads til forskellighed, mangfoldighed og evne til at efterleve visionen. Medarbejdere der oplever arbejdet med beboerne som yderst meningsfyldt, hvilket ses i den glæde der er dybt funderet i hver enkelt medarbejder, der med lyst, respekt og energi i høj grad biddrager til beboernes udvikling og trivsel. Medarbejder, der med en indstilling der bygger på nysgerrighed, ny viden, daglig sparring og kollegial støtte, beriger beboere og øvrige der har tilknytning til tilbuddet i dagligdagen. Medarbejdernes engagement, deltagelse og interesse i beboernes situation, viser sig blandt andet ved, at vi kan påvise hvordan vi igennem vores faglige arbejde, tydelige mål og delmål skaber trivsel og udvikling hos beboerne, hvorved vi kan dokumentere opnåede resultater.