Ydelser ved Stenbjerghuset

Stenbjerghuset er et botilbud til borgere med  autismespektrumforstyrrelser/
opmærksomhedsforstyrrelser i kombination med
udviklingshæmning eller kognitiv
funktionsnedsættelse, der er sammenlignelig med
udviklingshæmning. Dertil kan forekomme
følgetilstande.

Stenbjerghuset er godkendt i følge Serviceloven som:

  • Almindeligt længerevarende botilbud til voksne § 108
  • Midlertidigt botilbud til voksne § 107
  • Aktivitets- og samværstilbud § 104

Herudover tilbyder vi bo-støtte jf.
§ 85, hvor der er mulighed for tilkøb af ’akuttelefon-ordning’.

Stenbjerghuset blev i 2001 etableret som en selvejende institution.
Institutionen er i 2022 overgået til et ApS, på baggrund af en beslutning truffet af regeringen. Det har fra starten været af stor vigtighed, at institutionen fremstår som et ’hjemlignende tilbud’. Vi ønsker at tilbyde vore beboere et hyggeligt og varmt hjem, som altid fremstår rent og pænt. Et hjem i trygge rammer, hvor der er mulighed for, at være en del af et positivt fællesskab.

På Stenbjerghuset finder man en familielignende stemning, med nærvær og deltagelse fra et erfarent, kompetent og fagligt engageret personale, som arbejder ud fra den enkelte borgers behov. Vi støtter hver dag den enkelte beboer i at fremme og udvikle egne ressourcer, så beboeren oplever at opnå egne mål, ønsker og drømme. Vores største og vigtigste opgave er, at yde den allerbedste indsats, så den enkelte beboer oplever en tryg, god og kvalitetsfyldt hverdag, hvor værdier som respekt, anerkendelse og omsorg er en væsentlig faktor.

Vi tager gerne imod besøg fra interesserede, så kontakt os endelig omkring en uforpligtende snak og en ’rundvisning’.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

  1. til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2. til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Uddrag af § 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2.

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.