Kvalitet og tilsyn

Botilbuddet Stenbjerghuset er godkendt af det Sociale Tilsyn, og vi er at finde på Tilbudsportalen.

Vi arbejder kontinuerligt og systematisk med at sikre en høj kvalitet, i det vi tilbyder. I den forbindelse, evaluerer og diskuterer vi løbende de anvendte indsatser og metoder.

Alle vores beboere har en udviklingsplan, som vi systematisk følger op på. Det betyder, at vi kontinuerligt har fokus på vores faglighed, at vi forbliver skarpe. Vi søger for personaleudvikling, og at vi har den nyeste viden, for herved at kunne indfri de mål, der er anført i beboernes handleplan.

Vi har på Stenbjerghuset et internt journaliseringssystem. Et lukket system, hvor vi dagligt dokumenterer vores arbejde, ved blandt andet at beskrive indsatserne. Dette er medvirkende til, at sikre en fortløbende og ensartet tilgang, hvilket både gavner beboeren og personalet.

Hver 14. dag afholdes der personalemøde, hvor medarbejderne og ledelse deltager. Her afdækkes og drøftes håndtering af dilemmaer, tvivlsspørgsmål, indsatser og procedurer, og der foretages ændringer i procedurer og arbejdsgange der vurderes uhensigtsmæssige. For at sikre en kvalificeret håndtering af ovenstående, er det nødvendigt med indsigt og viden i beboernes situation og udfordringer, og til, hvordan denne viden kan anvendes i forhold til den daglige praksis. Herudover, tilstræbes, at praksis forankres i et etisk reflekterende perspektiv med fokus på borgerens integritet og unikke situation. Vi forsøger igennem disse møder ligeledes at sikre, at vi alle har den samme faglige forståelse og indsigt. Dette for på den bedst mulige måde at kunne leve op til og indfri de opstillede mål og forventninger.

Se i øvrigt Tilbudsportalen