Metoder og tilgange

Grundet kompleksiteten omkring beboernes situationer, spænder vore pædagogiske og behandlingsmæssige teorier og metoder vidt.

Personlige kontakt og omsorg er et vigtigt element i samværet med en beboer, der har en nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Vi har derfor et grundlæggende ønske om, på den bedst mulige måde, at hjælpe beboerne individuelt – det vil sige, at der tages udgangspunkt i hver enkelt beboers unikke situation.

Det faglige fundament
Vores pædagogiske fundament er Kognitiv, Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik (KRAP), med respekt for den enkelte borgers integritet.

Af metoder der anvendes i dette arbejde kan nævnes

Selve visitationsproceduren omkring den enkelte beboer.

At Stenbjerghuset udarbejder en handleplan, der bliver sendt til beboerens sagsbehandler èn gang pr. år (kommunen får tilbuddet om et møde, hvis de ønsker dette).

At hver enkelt beboers handleplan bliver gennemgået på et personalemøde minimum hver 3. måned.

At Stenbjerghuset udarbejder en statusbeskrivelse èn gang pr. år, som bliver gennemgået med  beboerens sagsbehandler.

Dette foregår på det årlige samarbejdsmøde, mellem beboeren og dennes sagsbehandler. Ved dette samarbejdsmøde bliver

de pårørende inviteret, hvis den enkelte beboer giver sit samtykke til dette.

At anvende struktur, forudsigelighed og genkendelighed i dagligdagen

Af teorier der anvendes kan nævnes

Individuel hensynstagen

Anerkendende pædagogik
Hvor der arbejdes med at indgå i anerkendende relationer, hvor der bl.a. er fokus på begreber som Forståelse og indlevelse – Åbenhed – Selvrefleksion og afgrænsning. At vi, for at kunne være anerkendende, for en stund, kan sætte os i den andens sted. Vi skal kunne opleve den måde vi taler sammen på og er sammen på, skal altså rumme vores indbyrdes forskelligheder – at vi kan have to forskellige udgangspunkter og opfattelser.

Kognitiv adfærdsterapi terapi
En tilgang, der hjælper beboerne med at se en sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger. Beboerne støttes til at forstå og ændre uhensigtsmæssig adfærd, og indlære nye og mere hensigtsmæssige strategier og handlemønstre.

Aktivitetsskemaer (Schedules)
Skemaer der bruges i fht. at strukturere en hverdag. Skemaerne har effekt i forhold til støtte af kommunikation og selvstændighed

Fortællinger (Story-based Intervention Package).
Tager udgangspunkt i detaljerede beskrivelser
af sociale situation, med særlig vægt på problemløsning og på anvisning af relevante handlemuligheder. Fortællingerne kan guide og støtte den enkelte, når der opstår noget noget uventet.

Sundhed og motion
Sanseintegration træning i egne sanserum, med kuglebad, vandseng og fys. briks til massage, udstrækning etc. Kognitiv træning, psykomotorisk fysioterapi, træning i motionscenter, svømmehal eller i naturen.

Konsekvenspædagogik (i begrænset omfang)

De metoder og teorier der anvendes, handler om, at etablere og stille rammer til rådighed for den enkelte samt sørge for, at rammerne ikke er unødigt indsnævres.